ไทย I Eng
   

 

   
 


Welcome

วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการนำเอาคณาจารย์จากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาร่วมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยที่ 3 หลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันคือต้องการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ชัดเจนในทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์ในแนวประยุกต์อื่น ๆ โดยมีลักษณะ การเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาโยงใยให้มีความเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ


ศูนย์ลำปาง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (SI)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ศูนย์ลำปาง

ท่าพระจันทร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ท่าพระจันทร์์ 


ข่าวการอบรม สัมมนา / ทุนการศึกษา

ข่าวรับสมัครงานวิทยาลัยสหวิทยาการ

สายวิชาการ 

สายสนับสนุนวิชาการ


ข่าวทั่วไป