ไทย I Eng
   
   
 

Welcome

วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการนำเอาคณาจารย์จากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมจัด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยที่ 3 หลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันคือต้องการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ชัดเจนในทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์ในแนวประยุกต์อื่น ๆ โดยมีลักษณะ การเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาโยงใยให้มีความเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ

News

ข่าวโครงการปริญญาตรี (ศูนย์ลำปาง)

ข่าวโครงการปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE )
ท่าพระจันทร์

ข่าวโครงการปริญญาโทสตรีศึกษา (ท่าพระจันทร์)

ข่าวการอบรม สัมมนา / ทุนการศึกษา

ข่าวรับสมัครงานวิทยาลัยสหวิทยาการ

สายวิชาการ 

สายสนับสนุนวิชาการ


ข่าวทั่วไป